prostate cancer

اقلیم شناسی سرطان پروستات

این سرطان، عمدتاً، مردان مُسن را درگیر می‌کند. در بسیاری از کشورهای اروپایی،  به دلیل پیر شدنِ جمعیّتِ مردان  شاهد مرگ و میر رو به افزایشی هستیم . در ایران، بعد از «سرطان معده» و «سرطان مثانه» سوّمین سرطانِ شایعِ کشور در مردان «سرطانِ پروستات» است که نسبت به بروز جهانی آن، میزان کم‌تری دارد….

۱۳۹۵-۱۰-۲۲