Individual medicine بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

ورزش درمانی
Sport therapy

هدف غایی ازحرکت وورزش درمانی:آشتی مجدد آدمی با خود است تا بتواند با بهره گیری از جسم و روحی سالم تر؛ شاد و آرامتر گامهای تعالی را بردارد. در این روش نوین از هیچ وسیله ی کمکی؛ دارو یا مکمل استفاده نمیشود؛ بلکه بیش از هر چیز تاکید بر توانایی آدمی در بودن با خود…

۱۳۹۶-۰۵-۱۵