EPS بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

EPS چیست ؟

مخفف Electrophysiologic Study در این عمل که با بیحسی انجام می شود تعدادی سیم را که در یک اننهای آنها الکترودهایی برای ثبت فعالیت برقی  قلب وجود دارند و کاتتر نامیده می شوند از طریق رگهای کشاله ران وارد قلب می کنند. انتهای دیگر این کاتترها به ماشینی که با یک رایانه کنترل می شود…

۱۳۹۳-۱۰-۰۶