کوری کری مادرزادی سرخجه مادرزادی عقب ماندگی ذهنی

سرخجه در بارداری بزبان ساده

سرخجه بارداری بزبان بسیار ساده بررسی سرخجه قبل از بارداری و ویزیتهای قبل از بارداری انجام میشود و اگر ایمنی قبل از بارداری وجود نداشته باشد باید قبل از بارداری واکسن سرخجه دریافت کندو در صورت حاملگی واکسن سرخجه منع مصرف دارد کودکان این مادران قبل از بارداری باید واکسینه شوند افرادیکه اخیذا واکسن گرفته…

۱۳۹۴-۱۰-۲۰