کنترول قند خون ، TPN ، هیپرگلیسمی ، آسپارت ، گلولیزین ، لیسپرو

“کنترول قند خون BS دربیمارانیکه TPN دریافت میکنند “

induced hyperglycemia TPN : TPN باعث افزایش 30% مورتالیتی و نیز افزایش ریسک عوارض کاردیوواسکولار ، عفونتها ، سپسیس و renal failure میشود. هیپرگلیسمی قبل از شروع TPN و 24 ساعت بعد از شروع آن بهترین Predictor موربیدیتی و مورتالیتی در هیپرگلیسمی در حین دریافت TPN است . دربیماران غیر دیابتی با شروع TPN حداقل…

۱۳۹۳-۰۸-۰۸