کنترل قند خون ، CCU ، هیپرگلیسمی ، Acute MI ، هیپوگلیسمی ، قند خون راندوم

کنترل قند خون در CCU

هیپرگلیسمی درزمان بستری شدن در Acute MI ( AMI ) ، براساس تعریف انجمن قلب آمریکا AHA ،قند خون راندوم بیش از 140 در بیش از 50% بیماران وجود دارد . گفته می شود . 40% بیماران Acute MI ( AMI ) هیپرگلیسمی مداوم در طول زمان بستری دارند . و 15% آنهاحتی هیپرگلیسمی شدید…

۱۳۹۳-۰۸-۰۸