کنترل قند خون ، گلوکوکورتیکوئید ، پردنیزولون ، کورتون

کنترل قند خون BS دربیمارانی که گلوکوکورتیکوئید دریافت میکنند

گلوکوکورتیکوئیدها اساسا با افزایش مقاومت به انسولین و نیز با تاثیر کمتری بر کاهش تولید انسولین ، باعث هیپرگلیسمی می شوند. در یک مطالعه در40 درصد بیماران غیر دیابتی تجویز پردنیزولون 0.75 برای بیماریهای اولیه کلیه ، قند خون دو ساعت بعد از ناهار بالای 200 بود ولی FBSقند خون ناشتا همچنان نرمال بود. در…

۱۳۹۳-۰۸-۰۸