کنترل قند خون ، زایمان ، سزارین ، GDM ، انفوزیون انسولین

کنترل قند خون در زمان زایمان

تمام بیماران GDM درصورت عدم کنترول قند خون با ژریم غذایی و میزان ورزش توصیه شده و همچنین در بیماران PRE-GDM ، تا زمان زایمان نیاز به انسولین دارند . وقتی زایمان وارد Actve Phase می شود نیاز به انسولین کاهش می یابد و باید در این مرحله مواظب هیپوگلیسمی بود . برای کنترول قند…

۱۳۹۳-۰۸-۰۸