پی جی دی

PGD یا تشخیص بیماری جنین قبل بارداری

  ✅روش PGD برای تعیین جنسیت جنین و تشخیص زود هنگام بیماری های ژنتیڪی 💠یڪی از راه هایی ڪه می تواند در برخی از این بیماری ها ڪه ژن یا ڪروموزوم معینی مسوول ایجاد آن است، مانع انتقال بیماری به فرزند شود؛ تشخیص قبل از لانه گزینی جنین یا PGD است. 💠در این روش، باروری…

۱۳۹۶-۰۴-۰۴