پرولاپس – دریچه – نارسایی – دیس ریتمی

پرولاپس دریچه میترال

پرولاپس دریچه میترال این اختلال یک سندرم بالینی نسبتا شایع و بسیار متنوع می باشد. علت پرولاپس در اکثر بیماران ناشناخته است اما در برخی موارد بنظر می رسد یک اختلال ژنتیکی مطرح باشد. کاهش تولید کلاژن مطرح شده و در میکروسکوپ الکترونی قطعه قطعه شدن فیبریلهای کلاژنی مشاهده شده است. پرولاپس دریچه میترال در…

۱۳۹۶-۰۱-۱۴