پرفشاری خون – کوارکتاسیون – لنگش – آئورت –

گزارش موردی بیمار – case report

زن ۴۶ ساله با پرفشاری خون مزمن به مطب مراجعه کرد.در معاینه، فشار خون شریان بازویی ۱۶۰/۹۰ بود.در اکوکاردیوگرافی ضخیم شدگی دیواره بین بطنی و دریچه ی دو لتی Aort همراه با کوارکتاسیون شدید Aort داشت. 👇👇کوارکتاسیون Aort شامل یک برجستگی لوکالیزه در دیواره پوسترولترال Aort ، در مقابل مجرای شریانی می باشد.در مردان شایع‌تر…

۱۳۹۶-۰۱-۱۴