پدیده انتقال

مفهوم ترانسفرانس (انتقال) در روانکاوی فرویدی ـ لکانی(۳)

لکان و پدیده ترانسفرانس پیش از سمینار یازدهم در سال ۱۹۶۴ میلادی لکان در سال ۱۹۴۸ میلادی با رجوع به کار فروید و ملانی کلاین در رابطه با ترانسفرانس به روشنی اذعان می دارد که این پدیده در واقع تصاویر ابتدایی در ضمیر نا خودآگاه فرد مورد روانکاوی را مجددا فعال می نماید. سه سال…

۱۳۹۵-۰۲-۳۱