هیپوناترمی کاذب ، الکترولیتهای سرمی ، هیپرلیپیدمی ، فرمول اصلاحی

اثر هیپرلیپیدمی بر اندازه گیری الکترولیتهای سرمی

چربی خون باعث خطا در اندازه گیری الکترولیت بروش ISE غیر مستقیم میشود . هر سه الکترولیت (سدیم +، کلر، و K +) تعیین شده توسط سیستم ISE غیر مستقیم، تحت تاثیر قرار میگیرند و بصورت artifactual کاهش نشان داده میشود که هیپوناترمی کاذب تلقی میشود . سدیم و کلر هر دو به اندازه 1…

۱۳۹۳-۰۸-۱۶