هفته ٩ بارداري هفته ١٠بارداري بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

بارداری هفته بهفته هفته ٩و١٠

هفته ۹٫ طول جنسن ۲۲ تا ۳۰ میلیمتر است وزن تقریبا ۴گرم صورت مادر گرد میشود و گاهی جوش در میاورد در این هفته چشمهای جنین رشد میابد قفسه سینه پهن و صاف میشود اندامها رشد میکنند دستها سریعتر رشد میکنند هفته ۱۰. رویان شروع بمکیدن انگشت میکند مغز رشد میکند بخش دمی جنین حذف…

۱۳۹۴-۰۸-۲۷