هفته١٣ بارداري هفته ١٤بارداري

هفته ١٣و١۴بارداری

هفته۱۳٫ جنین ۶ونیم تا ۸ سانت و حدود ۲۰ گرم است پوست شکم شروع بخشک شدن میکندکرمهای مرطوب کننده در این زمینه کمک کننده است تهوع بزودی برطرف میشودو نشانه های زودرس حاملگی کم میشوند در این هفته طول استخوان دستوپا ا بزرگترو جنین میتواند انگشت خود را بمکد حرگات تنفسی شروع میشودبلع اغاز میشود..هورمونهای…

۱۳۹۴-۰۸-۲۷