هفاه ١٩ بارداري

هفته ١٩ بار داری

هفته ۱۹ احساس اولین حرکت بین ۱۷تا۲۰ هفته است نورونها در حال تکامل ییستم عصبی کامل است  افزایش وز جنین حدود ۲۱۰ گرم و ۲۰ سانت قدش است پوسش بدن جنین با ورنیکس پر میشود  تصویر سونوگرافی قابل رویت زیبا و باشکوه است دوش واژینال توصیه نمیشود واژن در این شرایط دچار تغییر فلور طبیعی…

۱۳۹۴-۰۹-۰۲