نوروفیدبک-بیش فعالی-درمان غیردارویی

نوروفیدبک چیست؟

همه روزه سوالی که از روانپزشکان مکرر پرسیده میشود این است :که ایا درمان غیر دارویی برای مشکل ما و یا فرزندمان وجود دارد؟ یکی از روشهای درمان غیر دارویی برای بعضی از اختلالات روش نوروفیدبک می باشد.این روش ابتدا در امریکا جهت درمان به کار برده شد .به دلیل اثرات ماندکار درمان و نداشتن…

۱۳۹۴-۰۹-۱۸