مانيتول ، هیپوناترمی ترقیقی ، هیپرکالمی ، گلوکوم ، فشار داخل مغزی

مانيتول و عوارض آن

مانیتول در بخش خارجي سلولي باقي مي‌ماند و آب را از داخل سلولها به بیرون میکشد . متابوليسم اين دارو در كبد بسيار ناچيز است. نيمه عمر مانيتول تقريباً 100 دقيقه است كه در نارسايي حاد كليه به 36 دقيقه مي‌رسد. زمان لازم براي شروع اثر مدر آن 3-1 ساعت و براي كاهش فشار مايع…

۱۳۹۳-۰۸-۱۶