علم سنجی

sciensometryیا علم سنجی

علم رتبه بندی و rankingداده بگونه ای است که قابل تحلیل یا analysisباشند.

۱۳۹۳-۱۰-۲۳