ضربه به دندان،دندانپزشک

دندان ضربه دیده

در این پوستر اقدامات مورد نیاز برای درمان دندانهای ضربه خورده نشان داده شده است

۱۳۹۳-۰۹-۲۸