سزارین عوارض زایمان طبیعی عوارض سزارین

سزارین بله یا خیر

از دوستان عوارض سزارین را دزخواست کرده بودن نگرش کلی بعوارض سزارین بشرح زیر میباشد سزارین عبارتست از زایمان جنین از طریق ایجاد برش هایی در دیواره قدامی شکم و رحم .   سزارین دو نوع است :  * سزارین انتخابی  * سزارین اورژانس   از آنجائیکه سزارین اورژانس می تواند یکی از ضروریات نجات…

۱۳۹۴-۱۰-۱۸