دیوید لینچ

تعامل فیلم سازی و روانکاوی ۱

فیلم جاده مالهالند اثر دیوید لینچ مقاله ای را که در زیر می خوانید، بخشی از سخنرانی است که چندی پیش در مرکز مطالعات و تحقیقات فرویدی که در حقیقت مدرسه روانکاوی لکانی در لندن محسوب می شود به زبان انگلیسی داشته ام. تصور می کنم خواندنش برای خوانندگان فارسی زبانی که مشتاق دانستن و…

۱۳۹۴-۰۵-۳۰