درد قاعدگی، دیسمنوره، دکتر زهره لواسانی

راه کارهای موثر برای غلبه بر درد قاعدگی

دکتر زهره لواسانی، عضو هیأت علمی دانشگاه، تعریف درد قاعدگی یا دیسمنوره درد قاعدگی یا دیسمنوره عبارت است از؛ بروز درد شدید دل پیچه مانند به هنگام عادت ماهانه. درد قاعدگی ممکن است یکی دو سال بعد از بلوغ آغاز و به طور مرتب رخ دهد (درد قاعدگی اولیه)، یا این که سال ها بعد…

۱۳۹۵-۰۲-۰۶