دردهای آتیپیک سینه و شانه

گزارش موردی بیمار case report

  خانم ۴۰ ساله با شکایت از دردهای آتیپیک سینه و شانه به مطب مراجعه کرد. ایشان دارای سابقه ی فامیلی بیماری عروق کرونر زودرس بوده و چندین عضو خانواده وی تنگی عروق کرونر و سابقه ی سکته ی قلبی داشتند. نامبرده که ساکن یکی از کشورهای اسکاندیناوی بود در همان کشور ویزیت شده و…

۱۳۹۶-۰۱-۳۰