خونریزیهای نامرتب رحمی کورتاز.بدخیمیهای رحمی.فیبرومهای رحمی نمونه برداری اندومتر.

خونریزیهای نامرتب رحمی

مطالب کوتاهی در باره خونریزیهای نامرتب رحمی اختلا ت  سیستم هیپو تالاموس و هیپوفیز در برخی اوقات وجود داردو در مرحله اول درمان داروویست و در صورت عدم پاسخ بدرمان دارویی اقدامات جراحی صورت میگیرد اول روشهای کاهنده لایه خونریزی دهنده رحم که بوسیله ایودی های هورمونی از قبیل میرنا یاذتر کیبات پروزسترونی مثل megestrolیا…

۱۳۹۴-۰۸-۲۷