خودارضایی ‘ احساس گناه

خود ا رضایی و احساس گناه

نکته مهم در خودارضایی :در ۸ تا ۱۰ درصد افراد بعد از خودارضایی دچار احساس گناه شده و بدنبال ان دچار افسردگی و اضطراب شده .و این افسردگی و اضطراب در موارد مزمن باعث مشکلات شدید برای فرد خواهد شد. این احساس گناه در این افراد ممکن است ناشی از فرهنگ خانواده و یا عقاید…

۱۳۹۵-۰۶-۱۵