جلوگيري بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

تخمک گذاری
تست تخمک گذاری

تخمک گذاری به معنای آزاد شدن تخمک از تخمدان می باشد که به طور معمول یک بار در طول سیکل ماهانه رخ می دهد. پس از تخمک گذاری ، تخمک آزاد شده طی ۲۴ ساعت وارد لوله تخمدانی می گردد که در اینجا بیشترین احتمال برای باروری وجود دارد و در صورتیکه تخمک در تماس…

۱۳۹۶-۰۱-۱۸