جراحی فیستول – فیستول پری آنال – جراحی حفظ اسفنگتر

متد جدید جراحی فیستول

جراحی فیستول پری آنال با روش جدید Anal Fistula Treatment)VAAFT (Video Assisted  برای اولین بار در ایران در جراحی VAAFT با استفاده از یک تلسکوپ بسیار ظریف یک میلی متری و یک کانال کاری ۲ میلی متری مجرای فیستول شناسایی شده سپس سوراخ داخلی فیستول بسته شده و مجرا بطور کامل شتشو و کوتر میشود…

۱۳۹۴-۰۹-۱۷