تنگی، مجرا، علت، ارولوژی

تنگی مجرای ادرار
بیماری تنگی مجرا چه عللی دارد؟

شایعترین علت تنگی مجرا در آقایان سوند گذاری است. 🖊 سابقا علت شایع آن عفونت های مجرا بود. که اکثرا عفونت های منتقله از راه جنسی بود. ولی با درمان های خوب این بیماران این علت امروزه کمتر شایع است. از علل دیگر آن علل ناشناخته❗️می باشد که این هم یکی از علل شایع است….

۱۳۹۶-۰۹-۲۰