تمرکز بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

علت حواس پرتی دانش آموزان و راه های افزایش دقت

حواسپرتی دانش اموزان سه منشاء دارد: ۱- حواسپرتی درونی و ذهنی ، مانند : مشغله ذهنی دانش آموز ، شامل مواردی از قبیل : درد ، رنج ، غم و غصّه اضطراب و نگرانی دانش آموز گرسنگی و تشنگی ترس ، خشم و شادی بیماریهای گوناگون بی علاقگی به موضوع درسی فشارهای روانی ناراحتیهای جسمی…

۱۳۹۵-۰۷-۰۴