تفاوت زنان مردان بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

زنان چه می گویند؟ مردان چه می خواهند؟

نه تنها در علم پزشکی، بلکه در سایر علوم که به شناخت وجود انسان ختم می شوند اعم از علوم اجتماعی، جامعه شناسی، روانشناسی، فلسفه و البته روانکاوی تفاوت زنان و مردان را نه صرفا به لحاظ فیزیکی و آناتومیک، که به لحاظ ذهنیت و روان بررسی کرده اند. در این مقاله با فرض در…

۱۳۹۴-۰۸-۱۵