تربیت مقتدرانه

شما جزء کدام گروه از والدین هستید؟

والدین غیر فعال : اینگونه والدین در ایجاد شادابی کودکان ، فعال بر خورد نمی کنند و منتظر هستند که اهدافشان به خودی خود تحقق یابد، در حقیقت فرزندان آنها نوعی یتیم محسوب می شوند زیرا فاقد والدین فعال هستند. والدین سلطه گرا : این والدین بیشتر به فکر برقراری یک رابطه عمودی با بچه…

۱۳۹۵-۰۹-۰۱