تاثیر سیگار بر دندان

تاثیر سیگار بر دندان ها
اثر سیگار بر روی دندانها

سیگار باعث از دست رفتن دندانها و کاهش زیبایی صورت و در نتیجه افت اعتماد به نفس میشود   🙄

۱۳۹۶-۰۹-۱۳