بارداری هفته16

هفته۱۶بارداری

هفته۱۶پارداریدیگر جنین اندامها و سرو صورت خود راحرکت میدهد.حالات مختلف جهره کودک نمایان میشود اخم میکنددهان را باز میکند.تخمدانها در جنینهای دختر به داخل شکم منتقل و حاوی میلیونها تخمک میباشداولتراسوندو سونوگرافی:امواج صوتی و سایه و برگشت انها تصویر سازی و اساس سونوگرافی را تشکیل میدهدوجنین بطور کامل در ۹ هفتگی کامل دیده میشودسونو گرافی…

۱۳۹۴-۰۸-۲۹