بارداری هفته بهفته هفته17بارداری بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

هفته۱۷بارداری

هفته۱۷خونریری در ناحیه بینی و لثه ها شایع است که بر اثر افزایش برون ده قلب که در این هفته ۴٠درصد اصافه میشود ّدر این هفته چربی قهوه ای در جنین ایجاد میشودو نقش حفظ گرمای بدن جنین را ایجاد میکند در هفتهد۱۷جفت بزرگ و شبکه محکمی از رگهای خونی ایجاد میشوددر انتخاب لباس لباسهای…

۱۳۹۴-۰۸-۲۹