اوردنچر بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

اوردنچر

ااوردنچر نجات بیماران از سختی های دندان مصنوعی است چون بر دو یا چهار پایه ایمپلنت جفت می شود وبیمار دیگر لقی ندارد وصورتش دیرتر چروکیده می شه من بیماری داشتم که همه جور دندانی گذاشته ولی نتوانسته بود تحمل کند من وگروه بعد کلی مطالعه یک اوردنچر با چهار پایه برایش گذاشتیم واز لثه…

۱۳۹۴-۰۱-۲۶