انتقال جنین. ناباروری .رحم.اختلالات رحم. رحم اجاره ای رحم جایگزین بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

رحم جایگزین= رحم اجاره ای

  رحم اجاره ای وقتی یکی از طرفین در باروری نشکل داشته باشند بعد از درمان تحت تشکیل تخم با لقاح مصنوعی قرار گرفته و تخم برحم فرد دیگری منتقل میشود اصطلاحا بفردیکه به او انتقال جنین ۶_۸سلولی داده شده مادر جایگزین یا مادر میانجی  یا رحم اجاره ای گفته میشود موارد که از رحم…

۱۳۹۴-۱۰-۲۹