اعمال جراحی ، اعمال ، غیر تیروئید ، اختلال عملکرد تیروئید ، تیروئید

اعمال جراحی غیر تیروئیدی در بیماران با اختلال عملکرد تیروئید

مخاطبین : رزیدنتهای محترم داخلی و فلوهای محترم غدد  مفید و خلاصه از : UPTODATE 21.2 Thyroid function in seriously ill or hospitalized patients — majority of hospitalized patients have a low serum T3 concentration; from 15 to 20% of hospitalized patients and up to 50 % of patients in ICU have low serum T4 concentrations…

۱۳۹۳-۰۸-۱۲