استرس شغلی بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

استرس دستیاران پزشکی رشته های مختلف

استرس بخش تفکیک ناپذیر زندگی است و بسته به سطح فشار روانی و کیفیت انطباق فرد با آن، ممکن است منجر به بیماری یا برعکس، تجربه ای مثبت شود. عوامل روانی یکی از خطرات اصلی در محیط کار محسوب می شود و در بین آنها، استرس شغلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مسلماً یکی…

۱۳۹۵-۰۲-۰۶