ارتوپد،دکترارتوپد، دکتر زانو تهران،دکترزانو دکتررشادی،دکتر رشادی دکتر ارتوپد، جراحی کم تهاجمی زانو برای ترمیم رباط صلیبی ومنیسک زانو

آرتروسکوپی زانو روشی کم تهاجمی برای درمان وترمیم پارگیهای رباط صلیبی ومنیسک زانو

آرتروسکوپی درمانی جراحی است که از چندین سال پیش متداول شده ودر حال حاضر توسط متخصصین ارتوپدی در موارد مختلفی از آناستفاده میشود.این متد روشی بسیار کم تهاجمی برای دیدن داخل مفصل است.Athro به معنای مفصل وScopy به معنای دیدن است.ودرحقیقت آرتروسکوپ یک مفصل بین است. وجراح ارتوپد بادیدن داخل مفصل میتواند بسیاری ازبیماریهای آنرا…

۱۳۹۵-۱۰-۱۷