ارتروز مفصل پا بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

هالوکس والگوس یا انحراف انگشت شست پا

هالوکس ولگوس انحراف شست پا به سمت داخل است.این بیماری معمولا با سابقه فامیلی همراه است ولی پوشیدن کفش پنجه باریک و پاشنه بلند نیز در بروز آ ن موثر است. در سنین میانسالی شایعتر است. بهترین درمان ورزشهای مخصوص هالوکس والگوس است که زاویه انحراف را به اندازه قابل قبولی کاهش می دهد.  …

۱۳۹۴-۰۲-۰۹