ارتباط جنسی بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

باورههای غلط در ارتباط جنسی

باورههای غلطی که در مورد ارتباط جنسی وجود دارد ۱ . باور غلط اول یک ارتباط خوب جنسی زمانی است که دخول انجام شود!! ۲ . زمانی یک رابطه جنسی خوب است که هردو نفر به ارگاسم برسند!! ۳ . باور غلط دیگر اینکه زنها وقتی به ارگاسم میرسند که قبلش دچار تغییرات جسمی شوند!!

۱۳۹۵-۰۶-۰۹