آمنوره فقدان قاعدگی

علل فقدان قاعدگی را چگونه تشخیص دهیم؟

دکتر زهره لواسانی، عضو هیأت علمی دانشگاه، تشخیص علل فقدان قاعدگی (آمنوره) فقدان دوره های قاعدگی را در اصطلاح پزشکی «آمنوره » می نامند. آمنوره یا همان فقدان بر دو نوع است: نوع اولیه و نوع ثانویه. آمنوره اولیه؛ هنگامی رخ می دهد که یک دختر جوان هنوز قاعدگیش  تا سن ۱۶ سالگی شروع نشده است. آمنوره…

۱۳۹۵-۰۱-۳۰