آدرس دندانپزشک در اهواز

ساختار دندان
ساختار دندان

در دوره های مختلف زندگی نیاز به مراقبتهای خاصی از دندانهاست  

۱۳۹۶-۰۹-۱۰
محافظت از دندانها
نکات لازم جهت حفاظت از دندان

با دقت در تصویر زیر مطالبی در مورد نحوه تشکیل دندان و شرایط نگهداری دندانها بر اساس دوره زندگی را میتوان دید  

۱۳۹۶-۰۹-۰۹