ورزش درمانی

Sport therapy

هدف غایی ازحرکت وورزش درمانی:آشتی مجدد آدمی با خود است تا بتواند با بهره گیری از جسم و روحی سالم تر؛ شاد و آرامتر گامهای تعالی را بردارد. در این روش نوین از هیچ وسیله ی کمکی؛ دارو یا مکمل استفاده نمیشود؛ بلکه بیش از هر چیز تاکید بر توانایی آدمی در بودن با خود و محیط اطراف وطبیعت است.

از دو روش

Individual medicine و Induce medicine

که سالهاست کارکردعلمی وعملی وآکادمیک آن درکشورهای پیشروبه اثبات رسیده بهره میبریم.

Individual medicine:

عقیده برآن است دربرخوردبابیماربه شکل قالبی به بیماری وی معطوف نگردیم بلکه به شخص بیمارتوجه کنیم یعنی دوفردبایک بیماری مشابه و یکسان درمانهاواستراتژی های درمانی متفاوت دارندکه وابسته به همه ی عوامل درونی وبیرونی است.

در

Induce medicine:

بیمار می آموزدتابتواندحداکثربهره راازتواناییهای خوددرکمک به خودتجمیع نموده وعملا به کارگیرد.بنابراین میتوان بیماری راکه درحصار:نمیتوانم برصندلی چرخدار میخکوب شده به دونده ای قابل تبدیل کرد.

حرکت و ورزش درمانی:بدنبال بهبود کارکرد بیمار در سطوح مختلف است:

۱-پیشگیری ازبروزورخدادبیماری وناهنجاری

۲-درمان کمکی درزمانی که بیماری جسمی یاروحی  درحال حاضرموجوداست وفردمبتلا شده است

۳-جلوگیری ازناتوانی یاکاهش ناتوانی های موجود

۴-آینده نگری پس ازرفع علائم وکاهش ناهنجاری هاازطریق تصحیح سبک زندگی:مثلا برای کاهش روند افزایش ناتوانی،چاقی،سالمندی وپیری و…..

دراین راه بهره گیری صحیح علمی ازکلیدواژه ها بسیارمهم است:

۱- صبر:پرهیزازعجله دررونددرمان

۲- استقامت وپایداری درانجام مستمرحرکات وتمرینات حتی تاپایان عمر

۳- درهمه ی طول درمان میبایست شادابی ونشاط راروزافزون نمودوتحمیل واجبارراازعمل واندیشه زدود.

نهایتا فرد میاموزد که خود پس از رعایت همه ی موارد مذکوربه اندیشه ایی خلاق درست یا بد مثلا یک فرد پاک شده ازاعتیاد: تداوم پاکی خود را با خلق حرکات و تمرینات متناسب با خود و انجام آن حفظ می کند

    ۹۶/۰۵/۱۵

    ۱۵:۳۰

    Last updated on


    به اشتراک بگذارید: