New in OB/GYN 2014-9

-در PCO و در Recurrent abortion برای بررسی باید High resolution karyotype درخواست شود.
-در PCO اگر DHEAS و ۱۷alpha OH Progestrone افزایش نشان دادند باید تست ملکولی DNA انجام شود.
-در سابقه stillbirth (از دست دادن جنین بالای ۵۰۰ گرم)،باید Fetal monitoring از ۲-۱ هفته قبل از سن حاملگی مرگ جنین قبلی شروع شود.

۹۳/۱۲/۱۵

۰۸:۰۶

Last updated on


به اشتراک بگذارید: