New in OB/GYN 2014-4


-IUD میرنا(پروژسترونی) در PCO ها با فامیلی کامل جلوی کانسر اندومتر را می گیرد.
-HRT افزایش ریسک CVD نمی دهد.
– DMPA باعث افزایش خطر ترومبوآمبولی می شود.
-قرص اورژانسی در زنان >۷۵ کیلو کمتر موثر است و IUD مسی بهتر است.
-TL باعث کاهش کانسر اوواری بویژه اندومتروئید و clear cell و موسینوس و سروز میشود.

15/02/13

21:06


بروزرسانی در


به اشتراک بگذارید