New in OB/GYN 2014-4

-IUD میرنا(پروژسترونی) در PCO ها با فامیلی کامل جلوی کانسر اندومتر را می گیرد.
-HRT افزایش ریسک CVD نمی دهد.
– DMPA باعث افزایش خطر ترومبوآمبولی می شود.
-قرص اورژانسی در زنان >۷۵ کیلو کمتر موثر است و IUD مسی بهتر است.
-TL باعث کاهش کانسر اوواری بویژه اندومتروئید و clear cell و موسینوس و سروز میشود.

۹۳/۱۱/۲۴

۲۱:۰۶

Last updated on


به اشتراک بگذارید: