New in OB/GYN 2014-3


HBeAg مثبت ها در صورت دریافت Ig و واکسن توسط نوزاد بلافاصله پس از تولد ، ۳٫۴% هپاتیت را به نوزاد منتقل می کنند ولی در مادر HBeAg منفی خطر انتقال هپاتیت Bبه نوزاد (در صورت دریافت ایمنوگلوبین و واکسن توسط نوزاد)تنها ۰٫۰۴% میشود.لذا میتوان HBeAg را در مادران دچار هپاتیت B سنجید تا از میزان دلواپسی آنان در مورد انتقال هپاتیت به نوزاد کاست.همچنین اگر Viral load کمتر از ۵x10،۰۰۰،۰۰۰ باشد هیچ موردی از انتقال هپاتیت Bبه نوزاد دیده نمی شود.

15/02/13

20:52


بروزرسانی در


به اشتراک بگذارید