دکتر حسن تاتاری

لخته کودک ۶ ساله

لخته تغییر یافته در سیاهرگ متصل به قلب کوذک ۶ ساله

۱۳۹۵-۰۲-۲۴