دکتر رحیم روئین تن ، نویسنده در داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان